Chuyến đến nội dung chính

Lần Halving cuối cùng của Bitcoin là khi nào? Hiểu sự kiện quan trọng này và tác động của nó