Chuyến đến nội dung chính

Tăng cường zkEVM của Scroll: Chi phí kết nối với Ethereum giảm một nửa